MUZEUM RZEMIOSŁA W KROŚCIE
Z krosna do Krosna
MIĘDZYNARODOWE BIENNALE ARTYSTYCZNEJ TKANINY LNIANEJ

Regulamin 11. MBATL 2022

 


11. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej "Z krosna do Krosna" 2022
Pobierz regulamin

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
1) Rozwój formuły Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna” przez rozszerzenie palety mediów twórczych o inne, oprócz lnu, tworzywa tekstylne pochodzenia naturalnego (roślinne lub zwierzęce).
2) Nawiązanie do tradycji tkactwa, w tym do historii tkactwa lniarskiego w Krośnie i w regionie Karpat.
3) Eksponowanie w Polsce i na świecie dzieł sztuki współczesnej powstałych na bazie włókien naturalnych.
4) Organizacja wydarzeń towarzyszących: sympozjów artystów, konferencji naukowych, wystaw.
5) Rozwój, należącej do Muzeum Rzemiosła w Krośnie, unikatowej kolekcji tkaniny artystycznej.
6) Promocja tkaniny artystycznej w Polsce i na świecie.
7) Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie premierowo w Krośnie. Następnie planuje się jej eksponowanie poprzez formułę wystawy wędrującej w Polsce i za granicą – ze szczególnym uwzględnieniem krajów Euroregionu Karpackiego (Polska, Słowacja, Ukraina, Węgry, Rumunia). Wynika to ze wspólnoty tradycji historycznych w dziedzinie tkactwa oraz poczucia wspólnej tożsamości w obszarze szeroko pojętego dziedzictwa krajów Euroregionu Karpackiego. Fakt ten nie wyklucza jednak eksponowania różnorodności kulturowej i tradycji tkackich innych krajów świata wynikających ze stosowania włókien naturalnych. Założenia merytoryczne wystawy zostały oparte na doświadczeniach Biennale Małych Form Tkackich prof. Ewy Marii Poradowskiej-Werszler, która sprawuje funkcję doradcy artystycznego Biennale. Ponadto są one kontynuacją doświadczeń dziesięciu edycji Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna” organizowanego przez Muzeum Rzemiosła w Krośnie w latach 2000-2010.
8) Biennale ma charakter międzynarodowy i skierowane jest do twórców, którzy posiadają status artysty profesjonalnego.    

REGULAMIN UCZESTNICTWA
1) 11. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna” 2022 zwane będzie dalej dla potrzeb niniejszego regulaminu „Biennale”, Muzeum Rzemiosła w Krośnie zwane będzie “Organizatorem” a artyści biorący udział w Biennale zwani będą  „Uczestnikami”.
2) Językami obowiązującymi w Biennale są: polski i angielski.
3) Uczestnik może zgłosić na Biennale maksymalnie 2 prace (nie dotyczy dyptyków, tryptyków, cykli, które traktowane będą jako jedna praca).
4) Prace muszą zawierać minimum 75% dowolnych tekstylnych tworzyw naturalnych, z obowiązkowym komponentem medium lnianego. Wymiary prac nie mogą być mniejsze niż 25x25x25 cm i większe niż 60x60x60 cm, waga:  maksimum 3 kg, technika jest prac dowolna.
5) Prace powinny stanowić własność Uczestnika, muszą być przez niego wykonane i przystosowane do ekspozycji. Każda praca powinna być podpisana i opisana na rewersie.
6) Artyści zamierzający wziąć udział w Biennale zobowiązani są nadesłać do 13.05.2022 r.  następujące dokumenty zgłoszeniowe:
   A)  Wypełnioną i podpisaną KARTĘ ZGŁOSZENIA zawierającą akceptację niniejszego regulaminu,
   B)  Dobrej jakości KOLOROWE FOTOGRAFIE PRAC (13x18 cm). W przypadku fotografii cyfrowej   
         Organizator zaleca stosowanie rozdzielczości minimum 300 dpi,
   C)  Nośnik CD  z FOTOGRAFIAMI w wersji elektronicznej - pliki w formacie JPG, rozdzielczość 300 dpi.
Dopuszczalne jest przesłanie fotografii pocztą elektroniczną, należy jednak zachować obowiązującą  rozdzielczość i duży format plików.
7) Organizator wprowadza odpłatność za udział w Biennale, Dla Uczestników z Polski odpłatność wynosi: 50 PLN, dla Uczestników z zagranicy: 30 €. Organizator zaleca wpłaty na konto. Czeki nie będą honorowane. Uczestnik dokona wpłaty za udział dopiero po otrzymaniu pozytywnej kwalifikacji do Biennale –  zobacz pkt. 10 niniejszego regulaminu. Potwierdzenia wpłat od Uczestników monitorowane będą przez Główną Księgową Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Nie ma potrzeby przysyłania ich wraz z dokumentami zgłoszeniowymi.
8) Przyjmowane będą jedynie czytelnie, szczegółowo i kompletnie wypełnione karty uczestnictwa. Nazwy szkół, pracowni, warsztatów artystycznych, tytuły wystaw, konkursów prosimy podawać w „języku oryginału”. Organizator zwraca uwagę na konieczność zadeklarowania wartości pracy w  walucie PLN lub w walucie EURO.
9) Niedostarczenie fotografii prac w ustalonym terminie skutkować będzie nieumieszczeniem ich w katalogu.
10) Każdy Uczestnik otrzyma do 15.06.2022 r. listowne, elektroniczne lub telefoniczne powiadomienie dotyczące kwalifikacji prac do Biennale. Kwalifikacji dokona Jury na podstawie nadesłanych dokumentów zgłoszeniowych i fotografii prac. Kwalifikacja stanowić będzie wstępny etap poddania prac ocenie Jurorów.
11) Ostateczny termin przyjmowania prac w siedzibie Organizatora ustala się na dzień 15.07.2022 r. Data stempla pocztowego nie będzie brana pod uwagę.
12) Uczestnik Biennale, poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, udziela Organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na korzystanie z utworów stanowiących prace konkursowe oraz nadesłanych fotografii utworów na następujących polach eksploatacji: a) utrwalenie i zwielokrotnienie dzieła jakąkolwiek techniką; b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzenie do obrotu, c) użyczenie, najem, dzierżawa; d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, e) wprowadzenie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera; f) publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przez Internet, w celach związanych z organizacją i promocją Biennale oraz Organizatora.
13) Z każdym Uczestnikiem Biennale, który przekaże swoją pracę w darze dla Muzeum Rzemiosła w Krośnie, zostanie zawarta umowa darowizny wraz z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych na rzecz Muzeum Rzemiosła w Krośnie na następujących polach eksploatacji: a) utrwalenie i zwielokrotnienie dzieła jakąkolwiek techniką; b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzenie do obrotu, c) użyczenie, najem, dzierżawa; d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie,
e) wprowadzenie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera; f) publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przez Internet.
14) Wymieniona pkt. 13 niniejszego regulaminu umowa darowizny zostanie zawarta nie wcześniej niż w roku kolejnej edycji wydarzenia – po zakończeniu wystaw wędrujących bieżącej edycji. Wówczas nastąpi włączenie pracy do kolekcji  muzealnej, a każdy darczyńca otrzyma podziękowanie wraz z kalendarium wystaw.
15) Koszty nadesłania prac na Biennale ponosi Uczestnik, natomiast koszty odesłania - Organizator. Ze względu na prezentacje wystawy przez okres 1 roku, Organizator będzie odsyłał prace na początku roku, w którym przypada kolejna edycja Biennale (2024).
W szczególnych okolicznościach, na życzenie Uczestnika, praca może być odesłana wcześniej. Jeżeli Uczestnik nie odbierze odsyłanej pracy, wówczas poniesie koszty ponownego jej wysłania.
16)  Podczas trwania Biennale (cykl dwuletni) Uczestnik zobowiązuje się powiadomić Organizatora o zmianie adresu wysyłki.
17) Organizator deklaruje możliwość bezpłatnego wypożyczenia pracy na prośbę Uczestnika związaną z Jego udziałem w innych wystawach.
18) Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu prac.
19) Wystawa będzie prezentacją dzieł Uczestników Biennale. Premiera wystawy będzie miała miejsce 20.08.2022 r.
w Galerii BWA w Krośnie, a następnie do początku 2024 roku planowane są, w myśl założeń programowych Biennale, kolejne jej prezentacje. O godzinie krośnieńskiego wernisażu Uczestnicy zostaną  powiadomieni osobnym zaproszeniem.
20) Przed premierą wystawy odbędzie się posiedzenie Jury. Ocenie zostaną poddane prace, które otrzymały pozytywną wstępną kwalifikację – patrz pkt. 10. niniejszego regulaminu. Jury przyzna następujące formy uhonorowania artystów za najlepsze prace: Nagrodę Grand Prix oraz I, II, III Nagrodę, Wyróżnienia (liczbę wyróżnień ustala Jury) oraz Nagrodę im. prof. Ireny Huml – dla artystów, którzy w swoich pracach zwracają szczególną uwagę na stosowanie nowatorskich rozwiązań z uwypukleniem tekstylnego medium naturalnego.  Ponadto Jury ma prawo do przyznania jednemu spośród uczestników każdorazowej edycji Biennale nagrody specjalnej za całokształt dorobku artystycznego pod nazwą: Nagroda Specjalna za Całokształt Twórczości. Nagrodę można otrzymać tylko raz. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród a także przyjęcia innych form wyróżnienia prac i Uczestników. Nagrody główne będą miały charakter pieniężny, natomiast wyróżnienia, Nagroda im. prof. Ireny Huml oraz Nagroda Specjalna za Całokształt Twórczości – honorowy. Prace, które nie spełniają wymogów pkt. 4. niniejszego Regulaminu zostaną przez Jury wyłączone z konkursu, lecz wezmą udział w wystawach. Werdykt Jury ogłoszony zostanie podczas wernisażu (20.08.2022). Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo niezwłocznie po zakończeniu obrad Jury. Ze względów niezależnych od Organizatora posiedzenie Jury odbędzie się trzy dni przed wernisażem.
21) Każdy Uczestnik  otrzyma bezpłatnie katalog. Katalogi, które nie zostaną odebrane w dniu wernisażu będą rozsyłane pocztą.
Po zakończeniu ostatniej wystawy każdy Uczestnik otrzyma kalendarium wystaw.
22) Z Uczestnikiem, który przekazał swoją pracę/ prace w darze  zostanie zawarta umowa darowizny na rzecz Muzeum Rzemiosła.
23) Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy RP z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, służąca stosowaniu w/w rozporządzenia UE (Dz.U. 2018 poz. 1000).
24) Podpisanie i odesłanie karty zgłoszenia przez Uczestnika jest uważane przez Organizatora za akceptację i zobowiązanie się do przestrzegania warunków niniejszego regulaminu.

Adres Organizatora:
Muzeum Rzemiosła w Krośnie
ul. Józefa Piłsudskiego 19
38-400 Krosno
tel. (13) 432 41 88
e–mail: len@muzeumrzemiosla.pl
Storna internetowa Organizatora: www.muzeumrzemiosla.pl

Nr konta:  30 1240 2311 1111 0010 6149 8467
Nazwa banku: Pekao S.A.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
iod.muzeum.krosno@gmail.com

Konkurs DEBIUTY 2022
Pobierz regulamin Konkursu DEBIUTY 2022
 
Organizatorem i pomysłodawcą wydarzenia jest Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Partnerem w realizacji wystawy premierowej jest Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.